Διαγώνισμα Γεωμετρίας Απρίλιος 2014

1. Στο ισοσκελές τρίγωνο κάθε διάμεσός του είναι ύψος και διχοτόμος.

 

 
 

Question 1 of 20

2. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του.

 
 

Question 2 of 20

3. Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι μεταξύ τους ίσα.

 
 

Question 3 of 20

4. Η κοινή χορδή δύο τεμνόμενων κύκλων είναι πάντα μεσοκάθετος της διακέντρου.

 
 

Question 4 of 20

5. Αν δύο κύκλοι με ακτίνες R και ρ αντίστοιχα , τέμνονται ,τότε η διάκεντρος ισούται με το άθροισμα των ακτίνων τους R + ρ.

 
 

Question 5 of 20

6. Στο ορθογώνιο τρίγωνο η υποτείνουσα είναι η μεγαλύτερη πλευρά.

 
 

Question 6 of 20

7. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ν-γώνου είναι 4 ορθές.

 
 

Question 7 of 20

8. Στο ορθογώνιο οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα.

 
 

Question 8 of 20

9. Στο ρόμβο οι διαγώνιες διχοτομούν τις γωνίες του.

 
 

Question 9 of 20

10. Σε κάθε ρόμβο οι διαγώνιες είναι ίσες.

 
 

Question 10 of 20

11. Αν Θ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ και Μ είναι το μέσο

της πλευράς ΒΓ, τότε \dfrac{\mathrm{A}\Theta}{\Theta\mathrm{M}}=2.

 
 

Question 11 of 20

12. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (   A=90^{ o }) ισχύει 2ΑΒ=ΒΓ, τότε  B=60^{ o }.

 

 

 

 
 

Question 12 of 20

13. Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί,

τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή.

 
 

Question 13 of 20

14. Αν από το μέσο μιας πλευράς τριγώνου φέρουμε παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του,

τότε αυτή θα περάσει και από το μέσο της τρίτης πλευράς.

 
 

Question 14 of 20

15. Σε κάθε τρίγωνο κάθε πλευρά του είναι μικρότερη από το άθροισμα

των δύο άλλων πλευρών του.

 
 

Question 15 of 20

16. Οποιεσδήποτε δύο γωνίες που οι πλευρές τους είναι παράλληλες μια προς μια είναι ίσες.

 
 

Question 16 of 20

17. Οι τρεις μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι

κέντρο κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου.

 
 

Question 17 of 20

18. Από σημείο εκτός ευθείας άγεται μια μόνο παράλληλη προς αυτή.

 
 

Question 18 of 20

19. Διάμεσος τραπεζίου είναι το τμήμα που συνδέει τα μέσα των βάσεων.

 
 

Question 19 of 20

20. Στο ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιοι του είναι ίσες.

 
 

Question 20 of 20

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.