Πράξεις με ρητούς αριθμούς (Άλγεβρα, B Γυμνασίου)

1. H  τιμή της παράστασης -3-1 είναι:

 
 
 
 

Question 1 of 20

2. H  τιμή της παράστασης 3-5 είναι:

 
 
 
 

Question 2 of 20

3. H  τιμή της παράστασης +3-4  είναι:

 
 
 
 

Question 3 of 20

4. H  τιμή της παράστασης -1+1 είναι:

 
 
 
 

Question 4 of 20

5. H  τιμή της παράστασης  (-1)(-3) είναι:

 
 
 
 

Question 5 of 20

6. H  τιμή της παράστασης -3(-1-4) είναι:

 
 
 
 

Question 6 of 20

7. H  τιμή της παράστασης 5-2(2-3) είναι:

 
 
 
 

Question 7 of 20

8. H  τιμή της παράστασης \dfrac{2}{-2} είναι:

 
 
 
 

Question 8 of 20

9. H  τιμή της παράστασης (-2)^3 είναι:

 
 
 
 

Question 9 of 20

10. H  τιμή της παράστασης -7^2 είναι:

 
 
 
 

Question 10 of 20

11. H  τιμή της παράστασης  (-5)^{-2} είναι:

 
 
 
 

Question 11 of 20

12. H  τιμή της παράστασης  -(-9)^{-2} είναι:

 
 
 
 

Question 12 of 20

13. H  τιμή της παράστασης -(-2)^{4} είναι:

 
 
 
 

Question 13 of 20

14. H  τιμή της παράστασης (-1)^{103} είναι:

 
 
 
 

Question 14 of 20

15. H  τιμή της παράστασης  5^0 είναι:

 
 
 
 

Question 15 of 20

16. H  τιμή της παράστασης  \dfrac{22^{5}}{(-11)^5} είναι:

 
 
 
 

Question 16 of 20

17. H  τιμή της παράστασης  \dfrac{5^{19}}{5^{17}} είναι:

 
 
 
 

Question 17 of 20

18. H  τιμή της παράστασης  (5-2\cdot3)^2 είναι:

 
 
 
 

Question 18 of 20

19. H  τιμή της παράστασης  -1-2(-3)^2 είναι:

 
 
 
 

Question 19 of 20

20. H  τιμή της παράστασης (-1)^{2015}-(-1)^{2016} είναι:

 
 
 
 

Question 20 of 20